HƯỚNG DẪN CÁCH CHIA Ổ ĐĨA WINDOWS 10

Hướng dẫn cách chia ổ đĩa Windows 10


Hướng dẫn nhanh: Chọn This PC > Chọn Manager > Chọn Disk Management > Click phải phân vùng muốn chia > Chọn Shrink Volume > Điền dung lượng vào ô Enter the amount of space to shrink in MB > Nhấn Shrink > New Simple Volume > Next > Nhấn Finish.

Bước 1: Click chuột phải vào This PC > Chọn Manager.

Vào bảng công cụ

Vào bảng công cụ

Bước 2: Chọn Disk Management > Nhấp chuột phải vào phân vùng cần chia > Chọn Shrink Volume.

Chọn công cụ và ổ cứng

Chọn công cụ và ổ cứng

Bước 3: Nhập dung lượng để cắt phân vùng ổ đĩa vào ô Enter the amount of space to shrink in MB > Nhấn vào Shrink để tiếp tục.

Bắt đầu phân chia ổ đĩa

Bắt đầu phân chia ổ đĩa

Bước 4: Kích phải chuột vào phân vùng đó và chọn New Simple Volume.

Chọn phân vùng mới

Chọn phân vùng mới

Bước 5: Chọn Next.

Chọn tiếp tục

Chọn tiếp tục

Bước 6: Ở hộp thoại tiếp theo, chọn Next.

Chọn dung lượng

Chọn dung lượng

Bước 7: Chọn tên ổ đĩa ở mục Assign the Following driver letter > Nhấn Next để tiếp tục.

Chọn tên ổ đĩa

Chọn tên ổ đĩa

Bước 8: Chọn kiểu định dạng ổ đĩa (File system) và đặt tên ở mục Volume label > Nhấn Next.

Đổi dung lượng

Đổi dung lượng

Bước 9: Kiểm tra thông tin trong ô You selected the following settings > Nhấn Finish để hoàn thành.

Thông tin ổ cứng

Thông tin ổ cứng

2. Hướng dẫn cách gộp ổ đĩa Windows 10
Lưu ý: Bạn chỉ có thể gộp các phân vùng ổ cứng ở gần nhau lại với nhau.

Hướng dẫn nhanh: Chọn This PC > Chọn Manager > Chọn Disk Management > Click phải phân vùng cần xóa > Chọn Delete Volume > Chọn Yes > Chuột phải vào phân vùng ổ cứng bên cạnh > Chọn Extend Volume > Chọn Next > Chọn lượng dung lượng cần gộp > Nhấn Next > Nhấn Finish.

Bước 1: Nhấp chuột phải vào phân vùng ổ đĩa cần xóa > Chọn Delete Volume.

Chọn ổ đĩa cần gộp

Chọn ổ đĩa cần gộp

Bước 2: Hộp thoại Delete simple volume xuất hiện > Nhấn Yes để xác nhận.

Tiến hành xóa dữ liệu phân vùng

Tiến hành xóa dữ liệu phân vùng

Bước 3: Bấm chuột phải vào phân vùng ổ cứng bên cạnh > Chọn Extend Volume.

Chọn gộp ổ đĩa

Chọn gộp ổ đĩa

Bước 4: Nhấn Next.

Nhấn tiếp tục

Nhấn tiếp tục

Bước 5:Chọn lượng dung lượng cần gộp > Tiếp tục nhấn Next để gộp toàn bộ.

Thông tin gộp phân vùng

Thông tin gộp phân vùng

Bước 6: Xác nhận và kiểm tra lại thông tin dung lượng trong mục You selected the following settings > Nhấn Finish để hoàn thành.

 

Nhấn finish để phân vùng gộp thành công

 

Mùa dịch này nếu cài không được hãy liên hệ dịch vụ (click vào dòng bên dưới)

Hỗ Trợ Cài Online